Odluka o raspisivanju natječaja za prijem na radno mjesto muzejskog pedagoga

M U Z E J  M E Đ I M U R J A  Č A K O V E C
HR – 4000 Čakovec, Trg Republike 5 • MB 3109259
OIB 24052785077 • br. žiro računa: HR 2823400091116012952
Tel/fax.: +385 (0)40 313-499 •
e-mail: mmc@mmc.hr
www. mmc.hr

U skladu s člankom  31. Statuta Muzeja te člankom 29. Pravilnika  o radu Muzej Međimurja  Čakovec raspisuje dana 12.03.2018.g.

NATJEČAJ  za prijam u radni odnos
Muzejskog pedagoga

– 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti: – završen diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističkog, društvenog ili umjetničkog usmjerenja ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13),  te položen stručni ispit za muzejskog pedagoga, ili bez položenog stručnog ispita pedagog-vježbenik, uz uvjet polaganja stručnog ispita prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci  (NN 97/10 i  112/11).

– aktivno znanje jednog stranog  jezika
– znanje  rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (Word, Excel, Internet)
– rad na neodređeno vrijeme uz probni rad  do  6 mjeseca

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

– životopis
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi
– domovnicu ili  osobnu iskaznicu
– izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka  Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni  postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave javnog natječaja.

Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere znanja jednog svjetskog jezika, te provjeru znanja rada na računalu i intervju.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Muzej Međimurja Čakovec, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec  s naznakom: »Za natječaj

Prijave koje su zaprimljene izvan zakonskog roka i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

MUZEJSKO VIJEĆE

Please like & share:

Article written by admin