Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: Administrativni tajnik/ca
Admin | 19. listopada 2020.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
UPRAVNO VIJEĆE

Temeljem članka 34. Statuta Međimurja Čakovec i članka 29. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec raspisuje dana 19.10.2020.g.

N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika na radno mjesto:

ADMINISTRATIVNI TAJNIK/CA

 

- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

  • srednja ili viša stručna sprema ekonomskog, upravnog ili općeg smjera,
  • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
  • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,
  • najmanje 1 (godina) radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Uvjet pokusnog rada: pokusni rad u trajanju od 6 mjeseca

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronski zapis o podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO (ne stariji od 1 mjeseca)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidat donijeti pri sklapanju ugovora.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne u pravodobne te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na službenoj web stranici Muzeja Međimurja Čakovec www.mmc.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Muzeja Međimurja Čakovec.

Kandidati testiranjem pristupaju provjeri znanja na računalu.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN RH, br. 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

Ministarstvo hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Muzej Međimurja Čakovec, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Muzej Međimurja Čakovec s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, s naznakom «za natječaj».

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Muzej Međimurja Čakovec zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Juzbašić, mag.ing.

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA