Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: Kustos/kustosica Povijesnoga odjela

U skladu s člankom 31. Statuta  Muzeja Međimurja Čakovec i članka 29. Pravilnika o radu, Muzejsko vijeće Muzeja Međimurja Čakovec raspisuje dana 10. rujna 2018. g.

 

N  A  T  J  E  Č  A   J

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

 

kustos/kustosica Povijesnog odjela za rad na projektu
u sklopu INTERREG SLO-HR 2014.-2020. 
Naziv projekta: projekt LIVING CASTLES – Mreža “živih” dvoraca i ljetnikovaca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa

 

– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od  30 mjeseci na pola radnog vremena (4 sata dnevno)

Uvjeti kojima zaposlenik treba  udovoljavati da bi mogao obavljati poslove i zadaće radnog mjesta:           

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij – filozofski fakultet, odsjek povijesti ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/ 04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13), te položen stručni ispit za kustosa, ili bez položenog stručnog ispita kustos-vježbenik, uz uvjet polaganja stručnog ispita prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci  (NN 97/10 i 112/11), 
– znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta ((MS Office, Windows, internet)
– znanje jednog svjetskog jezika 

Uvjet pokusnog rada: pokusni rad u trajanju od 6 mjeseca ili pripravničko-vježbenički staž                                                                                  

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
▪ životopis
▪ diplomu  o stečenoj stručnoj spremi
▪ domovnicu ili osobnu iskaznicu
▪ izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda
  za mirovinsko osiguranje
▪ uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere znanja jednog
svjetskog jezika te provjeru znanja rada na računalu i intervju.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na adresu:
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, s naznakom
«za natječaj».

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Muzejsko vijeće zadržava pravo ne izvršiti izbor kustosa/kustosice po raspisanom natječaju te isti poništiti.

MUZEJSKO VIJEĆE

Please like & share:

Article written by admin