Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: kustos/kustosica Povijesnog odjela
Admin | 28. listopada 2019.

U skladu s člankom 31. Statuta Međimurja Čakovec i članka 32. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec raspisuje dana 28. 10. 2019. g.

N A T J E Č A J

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

kustos/kustosica Povijesnog odjela
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice

Uvjeti kojima zaposlenik treba udovoljavati da bi mogao obavljati poslove i zadaće radnog mjesta:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – Filozofski fakultet, Odsjek povijesti ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13) te položen stručni ispit za kustosa, ili bez položenog stručnog ispita kustos-vježbenik, uz uvjet polaganja stručnog ispita prema Pravilniku o ovjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10 i 112/11),
  • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (MS Office, Windows, internet)
  • znanje jednog svjetskog jezika

Uvjet probnog rada: probni rad u trajanju od 6 mjeseca ili pripravničko-vježbenički staž.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu
  • izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a poslije izbora kandidat će predočiti izvornik. Natječajni postupak obuhvaća uz formalne uvjete i provjeru znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere znanja jednoga svjetskog jezika te provjeru znanja rada na računalu i intervju. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na adresu:
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Upravno vijeće zadržava pravo ne izvršiti izbor kustosa/kustosice po raspisanom natječaju te isti poništiti.

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA