Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: domar/ka - održavatelj/ica centralnog grijanja - održavatelj/ica čistoće
Admin | 11. svibnje 2021.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
UPRAVNO VIJEĆE
Trg Republike 5

Temeljem članka 34. Statuta Međimurja Čakovec i članka 29. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec raspisuje dana 11. svibnja 2021. godine

Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto:

DOMAR/KA - ODRŽAVATELJ/ICA CENTRALNOG GRIJANJA – ODRŽAVATELJ/ICA ČISTOĆE

- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema
  • položen ispit za zvanje ložača centralnog grijanja sa 1 (jednom) godinom radnog iskustva na poslovima ložača centralnog grijanja
  • poželjno: vozačka dozvola B kategorije

Uvjet probnog rada: probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Smještaj osiguran

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o položenom ispitu za zvanje ložača centralnog grijanja (preslika svjedodžbe)
  • dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a) ne stariji od 1 mjeseca
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidat donijeti pri sklapanju ugovora.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne (osnovne) uvjete i čije su prijave uredne i pravodobne, te ih upućuje na kvalifikacijski razgovor (intervju).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: Ministarstvo hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Muzej Međimurja Čakovec, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Muzej Međimurja Čakovec s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, s naznakom ««za natječaj – za radno mjesto domar/ka - održavatelj/ica centralnog grijanja – održavatelj/ica čistoće»

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Muzej Međimurja Čakovec zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje.

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA