Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: Čuvar/ica – Vodič/ka
Admin | 8. rujna 2023.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
UPRAVNO VIJEĆE
Trg Republike 5

Temeljem članka 34. Statuta Međimurja Čakovec i članka 29. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec raspisuje dana 08.09.2023. godine

N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika na radno mjesto:

ČUVAR/ICA – VODIČ/KA

 

- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

  Uvjeti:
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje – gimnazija ili škola upravnog ili ekonomskog smjera
 • poznavanje najmanje jednog stranog jezika
 • komunikacijske sposobnosti za rad sa posjetiteljima i strankama
 • poznavanje rada na računalu

Uvjet probnog rada: probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

  Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a) ne stariji od 1 mjeseca
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Dokumentaciju dostaviti u preslici, dokumentacija se ne vraća. Originale će odabrani kandidat donijeti pri sklapanju ugovora.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava na natječaj mora biti potpisana.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i pravodobne, te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj, te se više ne smatra kandidatom.

Sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na službenoj web stranici Muzeja Međimurja Čakovec www.mmc.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Muzeja Međimurja Čakovec.

Kandidati testiranjem pristupaju provjeri znanja rada na računalu, te provjeri znanja jednog svjetskog jezika.

Kandidati koji zadovolje prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, biti će upućeni na kvalifikacijski razgovor (intervju).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: Ministarstvo hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Muzej Međimurja Čakovec, kao voditelj obrade prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Muzej Međimurja Čakovec s osobnim podacima, postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, s naznakom «za natječaj – za radno mjesto čuvar/ica – vodič/ka».

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Muzej Međimurja Čakovec zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje.

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5, HR 40000 Čakovec
KONTAKTI
Posjete:
Tel: +385 (0)40 310 040
E-mail: posjete@mmc.hr
Rad s djelatnicima:
T/F: +385 (0)40 313 499
E-mail: mmc@mmc.hr
RADNO VRIJEME MUZEJA
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 16 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
VAŽNO:
Za grupne posjete, stručna vodstva i radionice potrebna je najava telefonom na broj 040/310-040 ili mailom na: posjete@mmc.hr barem 48 sati unaprijed.
U slučaju kašnjenja grupe na dogovoreno stručno vodstvo molimo Vas da kašnjenje obavezno javite telefonski na broj 040/310-040. Ukoliko kašnjenje vremenski prijeđe u dogovoreni termin iduće grupe, stručno vodstvo neće se održati.
Za pomoć kustosa potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonom na broj 040/313 499 ili mailom na mmc@mmc.hr.
Rad kustosa s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA